VVH logo-rgb

Denken over voelen

Stationery-02-256Mensen komen met allerlei verschillende problemen naar een GZ-Haptotherapeut. Vooral lichamelijke klachten, vragen of problemen rond gevoelens en spanningsklachten zijn vaak een reden om met haptotherapie te beginnen. De meeste mensen hebben al eerder elders hulp gezocht voor dezelfde of andere problemen.
Haptotherapiecliënten zijn werkzaam in allerlei beroepsgroepen. De meesten zijn tussen de 30 en 50 jaar, hoewel mensen van allerlei leeftijden gebruik blijken te maken van haptotherapie. Qua opleiding is de ene helft van de cliënten lager en de andere helft hoger opgeleid. De lager opgeleiden komen meestal middels doorverwijzing door de (geestelijke) gezondheidszorg naar haptotherapie, terwijl de hoger opgeleiden er meestal op eigen initiatief heen gaan. Vooral vrouwen maken gebruik van haptotherapie.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de lichamelijke aanraking het belangrijkste onderdeel is binnen de haptotherapie. De aanraking draagt er het meeste aan bij dat de mensen in contact komen met zichzelf, maar gesprekken zijn ook belangrijk. Hiermee geven de cliënten zelf aan dat er een nauwe relatie is tussen lichaam en geest, tussen denken en voelen.
Door het meer in balans komen van deze relatie en door meer contact met het eigen gevoel verminderen veel klachten en neemt de kwaliteit van het hele leven toe. De therapie beantwoordt voor het overgrote deel dan ook aan hun verwachtingen. De meeste cliënten zijn erg positief over hun therapie; hun tevredenheid stoelt mede op positieve veranderingen die ze in hun leven ervaren.

Opvallend is dat waar naar tevredenheid gevraagd is, 90% zegt tevreden te zijn (terwijl bij dergelijk onderzoek doorgaans driekwart van de mensen tevreden is). Ook valt op dat de helft van de cliënten niet verwacht dat hun klachten zullen verminderen of verdwijnen. Zij zijn veel meer op zoek naar wat er achter de klachten ligt c.q. op zoek naar contact met hun gevoelsleven. Gevraagd naar een vergelijking met andere hulpverlening vindt vrijwel niemand andere hulpverlening beter, zegt ruim de helft haptotherapie (veel) beter te vinden, 30% vindt haptotherapie even goed en zegt 10% dat haptotherapie een goede aanvulling is op andere hulpverlening.

Er werden 886 vragenlijsten verstuurd aan cliënten van GZ-Haptotherapeuten, waarvan er 549 ingevuld terug kwamen. De resultaten van dit onderzoek hebben ertoe bijgedragen dat de haptotherapie serieus werd genomen door zorgverzekeraars. Tenslotte pleiten de onderzoekers voor vervolgonderzoek en bevelen daarbij aan interviews te houden naast het afnemen van vragenlijsten. Ook doen zij een pleidooi voor longitudinaal onderzoek.

Hof, A.B.Th. van 't, P. van Voorst, M.E. van Zoelen-Nederlof (1997), Denken over voelen, een onderzoek naar de kenmerken van de cliëntenpopulatie van de Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de betekenis van haptotherapie voor deze cliënten, Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Onderzoek

Treatment of severe fear of childbirth with haptotherapy: design of a multicenter randomized controlled trial

About six percent of pregnant women suffer from severe fear of childbirth. These women are at increased risk of obstetric labour and delivery interventions and pre- and postpartum complications, e.g... Lees meer

Effectonderzoek Haptotherapie

Mede op basis van de adviezen van gerenommeerde wetenschappers die zitting hebben in de Wetenschappelijke Raad voor de Haptonomie en Haptotherapie (adviesraad ingesteld door de VVH), is in de afgelope... Lees meer

Casuïstiekbeschrijving

De eerste stappen die we als jonge beroepsgroep zetten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek vraagt om een investering (lange termijn) en derhalve geduld. Ieder wetenschappelijk onderzoek is we... Lees meer

4DKL onderzoek Haptotherapie

Deze pilot met de 4DKL als meetinstrument binnen de praktijk haptotherapie geeft inzicht in factoren waarmee de haptotherapeut rekening dient te houden bij de behandeling van zijn / haar cliënten en g... Lees meer

Eigenheid Haptotherapie

"Ik begon mijn uiteenzetting met een uitgebreide voorstelling van haptotherapie als lichaamsgerichte therapievorm. Haptotherapie is een zeer recente therapie die haar wortels heeft in de haptonomie. H... Lees meer

Invloed haptotherapie op copingstijl bij nek-, schouderklachten

In deze studie is onderzocht of er een verband bestond tussen haptotherapie (aanrakende behandelingen) en de copingstijl van werknemers met nek- en schouderklachten met als doel het empirisch onderbou... Lees meer

Evaluation haptotherapy and chemotherapy

"Uit onderzoek blijkt dat kankerpatiënten steeds vaker gebruik maken van complementaire zorg. Om aan deze behoefte tegemoet te komen wordt sinds 1998 in het Diaconessenhuis in Zeist haptotherapie aang... Lees meer

Bevestigend aanraken: een filosofisch onderzoek van de haptonomie

Een filosofisch onderzoek naar de grondslagen van de haptonomie als 'theorie en praktijk van de bevestigende aanraking en ontmoeting'. In deze studie wordt betoogd dat de grondslagen van de haptonomi... Lees meer

Keurmerk

GZ Hapto logoCMYK

IJHH

logoIJHH-5

User-Add-128